ZUŠ Svinov
Domů
Informace
Kontakty
Přihláška
PROJEKTY
Hudební nauka
Výtvarka
Fotogalerie
Facebook

ÚŘEDNÍ DESKA

Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu, v aktuálním znění:

1. Název:

Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava Svinov

2. Důvod a způsob založení:

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnost školy: Základní umělecká škola

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace. Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou. Zřizovatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Svinov, 721 00 Ostrava-Svinov, Bílovecká 69/48, okres Ostrava-město, IČ 00845451

3. Organizační struktura Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava Svinov:

www.zussvinov.cz/pedagogove.php

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Bílovecká 1/27, 721 00 Ostrava Svinov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

je shodná s poštovní adresou

4.3 Úřední hodiny:

Po - Čt: 13,00 - 17,00
Pá: 13,00 - 15,00

4.4 Telefonní čísla:

sekretariát : 605 873 018, 596 966 506

4.5 Číslo faxu:

596 966 506

4.6 Adresa internetové stránky:

www.zussvinov.cz

4.7 Adresa e-podatelny:

Škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu.

4.8 Další elektronické adresy:

DS : 2ntvssh

4.9 E-mail:

zussvinov@post.cz

5. Případné platby lze poukázat:

1649333349/0800 – úhrada školného, finanční dary, dotace od zřizovatele

6. IČ:

70631719

7. DIČ:

-

8. Dokumenty:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:

Školní vzdělávací program

Kritéria pro přijetí do ZUŠ

8.2 Rozpočet:

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023

SCHVÁLENÝ ROZOČET 2024

9. Žádosti o informace:

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

  1. ústně:
    Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.
  2. e-mailem:
    Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.
  3. písemně:
    Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitele školy a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky:

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u zřizovatele školy. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře:

Přihláška ke studiu internetem: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=205

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním v základních uměleckých školách: https://portal.gov.cz/

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Přehled školských předpisů: www.msmt.cz

14.2 Vydané právní předpisy:

Školní řád: www.zussvinov.cz/dokumenty/skolnirad.pdf Předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese školy v úředních hodinách.

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník úhrad je zveřejněn v budově školy

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

-

16. Licenční smlouvy:

16.1 Vzory licenčních smluv:

Škola nemá uzavřeny licenční smlouvy

16.2 Výhradní licence:

Škola nemá uzavřeny výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022

Výroční zpráva o činnosti školy 2022/2023